Göteborg Wealth Management är ett av Göteborgs snabbast växande rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar. Vi hjälper privatpersoner och företag med finansiell planering. Göteborg Wealth Management grundades 2015 och verkar i framförallt Göteborgs- och Stockholmsregionen. Göteborg Wealth Management agerar som anknutet ombud till Hjerta Invest, har tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och står under tillsyn av Finansinspektionen. Göteborg Wealth Management är ett personalägt bolag utan ägarintressen från banker, fondbolag, försäkringsbolag eller värdepappersbolag.

Vårt mål är att du ska vara så nöjd att du rekommenderar oss till vänner och bekanta. Detta uppnår vi genom personlig, transparent, professionell och kontinuerlig rådgivning. Med vår hjälp ser vi till att du får ett rikare liv i framtiden. Majoriteten av alla svenskar har en eller flera brister i sin finansiella planering. Vi hjälper dig att utvärdera din finansiella planering samt dina nuvarande placeringar och pensioner så att du kan förbättra de brister som finns i just din situation. Våra licensierade rådgivare kommer att ge dig lämpliga och konkreta förslag som åtgärdar dina briser och ger dig rätt förutsättningar att uppnå dina finansiella mål. Genom oss får du tillgång till ett brett utbud av spar- och trygghetslösningar. Du får alltid fullständig information om villkor, avgifter, risker, möjligheter samt vår ersättning så att du kan fatta ett välinformerat beslut. Göteborg Wealth Management ansvarar för alla råd som lämnas och det är av yttersta vikt för oss att du är nöjd samt att råden är lämpliga givet din situation. Råden som vi lämnat omprövas regelbundet tack vare att vi träffar dig kontinuerligt på uppföljningsmöten.

Mellan våra möten kan du följa utvecklingen av dina placeringar via din dator, smartphone eller surfplatta oavsett vart du befinner dig. Vi hjälper dig i moderna sparplattformar med såväl portföljförvaltning som rådgivande förvaltning så att du får skräddarsydd rådgivning efter dina önskemål, oavsett om du vill överlåta alla beslut till oss eller om du själv vill vara involverad och fatta beslut inför omplaceringar. Vi ställer högsta möjliga krav på servicenivån till våra kunder. När du går från vårt kontor kommer du känna dig mer informerad, motiverad, inspirerad och att du har gjort det som krävs för att uppnå ett rikare liv.

Affärsidé

Göteborg Wealth Management tillhandahåller heltäckande finansiell planering. Vi skapar långsiktiga relationer och mervärde för våra kunder genom personlig, transparent, professionell och kontinuerlig rådgivning.

Vision

Göteborg Wealth Management skall vara ledande inom heltäckande finansiell planering genom att skapa mervärde till våra kunder med hjälp av vår kompetens, långvariga relationer och vårt breda erbjudande. Göteborg Wealth Management skall vara det självklara valet när du som företagare och privatperson behöver hjälp med rådgivning inom finansiell planering, försäkringar, skatt och juridik.

Tillsyns– och tillståndsmyndighet för försäkringsförmedlare
Vi står under Finansinspektionens (FI) tillsyn och har dess tillstånd att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare.
Adress: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
www.fi.se

Registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare
Vi är registrerade hos Bolagsverket för vår verksamhet.
Adress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
www.bolagsverket.se

Anknutet ombud
Göteborg Wealth Management AB är anknutet ombud till Hjerta Invest enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Både Göteborg Wealth Management AB och Hjerta Invest står under tillsyn av Finansinspektionen. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Hjerta Invest, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Hjerta Invest ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. Som anknutet ombud får vi marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Hjerta Invest ansvarar för sådan ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden avseende rådgivning i rollen som anknutet ombud enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

Vi är registrerat hos bolagsverket som anknutet ombud. För mer information; Bolagsverkets Näringslivsregister

Ansvarsförsäkring
Försäkringsförmedlare har skyldighet att upprätthålla ansvarsförsäkring som täcker ren förmögenhetsskada vid försäkringsförmedling samt förmedling av och investeringsrådgivning om fondandelar. Vi omfattas av ansvarsförsäkring utställd av IF.
www.if.se

Våra rådgivare är licensierade av SwedSec. Du kan läsa mer om licensieringen på SwedSecs hemsida www.swedsec.se

Du som kund är det viktigaste för oss och vi gör alltid vårt vårt yttersta för att du ska vara nöjd. Om du ändå inte skulle vara nöjd så följer du stegen nedan.

Reklamation

Om du skulle vara missnöjd med något är vi måna om att du framför dina synpunkter till oss. Det kan handla om att det är ett missförstånd eller att viss information saknas. Kontakta snarast din rådgivare om något inte stämmer så ökar möjligheten att vi kan lösa problemet.

Klagomål

Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta:

Klagomålsansvarig
Göteborg Wealth Management
Kungsportsavenyen 32
411 36 Göteborg

Eller maila klagomålsansvarig på klagomal@gwm.nu

Klagomålet skall framföras skriftligen och för att underlätta handläggningen av ärendet bör nödvändig dokumentation och fakta bifogas. Klagomålsansvarig hos oss är: Mats Jarl på Göteborg Wealth Management AB.

Så snart vi tagit emot ditt klagomål kommer du att bli kontaktad. Vi kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att få besked snarast möjligt, dock senast två veckor från tidpunkten när vi fick ditt klagomål. Om det inte är möjligt att lämna besked inom två veckor kommer vi att informera om varför och ge besked om den fortsatta handläggningen och när du kan förväntas få ett slutligt besked.

Ytterligare Vägledning

I fall du undrar över din rätt eller önskar oberoende bedömning i ärendet kan du kontakta:

– Konsumenternas försäkringsbyrå rörande försäkringsavtal respektive

– Konsumenternas bank- och finansbyrå rörande värdepappersfråga eller

– den Kommunala konsumentrådgivningen på orten där du är bosatt. De kan vägleda dig och ge råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda ärenden, men de arbetar i nära kontakt med den lokala konsumentrådgivningen, och på deras hemsida finner du kontaktuppgifter till din vägledare.

Skulle ditt klagomålsärende fortfarande inte resultera i ett tillfredsställande resultat har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För att de skall kunna ta upp ärendet krävs det att ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN skall ske inom sex månader från det att Göteborg Wealth Management första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Göteborg Wealth Management bör lösas.

Slutligen kan du även vända dig till allmän domstol med en stämningsansökan mot Göteborg Wealth Management för att få din sak prövad. Det är som regel tingsrätten på din ort som kan pröva saken. Observera att du måste stämma inom viss tid, om stämningen sker sent riskerar du att saken preskriberats. I ett sådant läge bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten.

Kontaktuppgifter:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm, Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
www.arn.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Adress: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
www.konsumenternas.se

Konsumentverket KO

Adress: Konsumentverket/KO, Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad,
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8a, Karlstad
Tel: 0771-42 33 00
www.konsumentverket.se

Göteborg Wealth Management AB, org.nr 559043-7595, behandlar personuppgifter med största omsorg. Behandlingen av dessa uppgifter görs inom ramen för erbjudandet och utförandet av våra och Hjerta Invests tjänster. I det följande beskriver vi hur och i vilka syften vi behandlar personuppgifter och ber dig därför läsa igenom detta noggrant.

Genom att lämna och godkänna behandling av dina personuppgifter såsom namn, e-postadress eller telefonnummer samtycker du till att vi kontaktar dig rörande vårt förmedlarerbjudande, eventuella affärsrelationer samt för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för oss samt  för Hjerta Invest särskilt utvalda samarbetspartners. Uppgifterna kan även komma att användas för statistiska analyser, affärsutveckling samt för att uppfylla gällande lagar och förordningar. Vi och Hjerta Invest kan komma att lämna ut uppgifterna till andra företag inom Hjertas Invests företagsgrupp, som också kan använda informationen för de ändamål som här beskrivs.

Alla registrerade personer har rätt att skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som rör dem. De har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta Hjerta via dataskydd@hjerta.se

För att läsa Hjerta Invets integritetspolicy klicka här   

För att läsa Göteborg Wealth Managements integritetspolicy klicka här

Swedsec

Samtliga rådgivare hos Göteborg Wealth Management är SwedSec-licensierade. SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Hjerta Invest

Göteborg Wealth Management AB är anknutet ombud till Hjerta Invest (org.nr. 556988-2086) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansinspektionen

Göteborg Wealth Management AB har tillstånd att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Lexline

Genom vårt samarbete med Lexline får du kompetent juridisk rådgivning till förmånliga priser oavsett om du är företagare eller privatperson. Prata med din rådgivare om du vill veta mer.

Västsvenska handelskammaren

Vi stöttar Västsverige genom att vara medlemmar i Västsvenska handelskammaren. De arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer genom att påverka politiska beslut.

Reco.se

Vi arbetar med reco.se för att ta reda på vad våra kunder tycker om oss. Kundundersökningar görs löpande för att säkerställa att våra kunder är nöjda! Klicka på bilden för att läsa vad våra kunder tycker oss.

Close Menu